Chuyến đi từ thiện Trại trẻ em mồ côi 12/2 - chùa Lâm Quang 26/2

In this photo: