Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

Happy New Year to all VietFans friends!
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---
Hulk

Hulk

Thông Báo:
Hiện giờ có nhiều người lợi dụng cơ hội để làm chuyện trái với đạo đức ..... đi giả mạo là thân nhân của Romance để lừa bịp những người muốn giúp đỡ cho gia đình RO chuyển tiền vào tài khoảng cua họ. Cho nên các ACE nên cẩn thận