Members with State : CA

OracleSJ

OracleSJ

Happy New Year to all VietFans friends!
SoundOfMusic

SoundOfMusic

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible.
---Arthur C. Clarke---
Hulk

Hulk

Bạn nào dk nick Băng Lang ...mình đã sủa lại là Bang_Lang, mật khẩu của bạn vẫn như lúc bạn đăng ký, không có thay đổi.
Lý do là ở VietFans không Đăng Nhập được Nick có dấu. Nếu vào có trỡ ngai thì bạn co thể bấm " Chat & Karaoke" ở trên vào bằng Guest và hỏi các OPS giú đở cho bạn.